Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op deelname bij Be Fit Breda en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.

Be Fit Breda is gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72241314.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

 1. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een bootcamptraining aangeboden en/of verzorgd door Be Fit Breda.
 2. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart/Abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp.
 3. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart/Abonnement alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
 4. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 5. Be Fit Breda kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Be Fit Breda. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

 

2. OVEREENKOMST

 1. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Be Fit Breda. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
 2. Een overeenkomst tussen Be Fit Breda en een Deelnemer bestaat uit:
  1. Een Strippenkaart/Abonnement, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamps.
  2. Een Bootcamp deelname

 

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

 1. Een Strippenkaart/Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een 5-strippenkaart heeft een geldigheidstermijn van 3 maanden. Een 10- strippenkaart heeft een geldigheidstermijn van 6 maanden. Een Abonnement heeft een geldigheid tot het einde van een maand, tenzij anders is aangegeven bij aanschaf.
 3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart/Abonnement worden opgeschort. Be Fit Breda heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 4. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. Een abonnement wordt stilzwijgend met een maand verlengd na einddatum.

 

4. PRIJZEN EN BETALING

 1. De actuele prijzen van de Strippenkaarten/Abonnementen staan op de website van Be Fit Breda. Be Fit Breda heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Be Fit Breda. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en reeds betaalde Strippenkaarten/Abonnementen.
 2. Een Strippenkaart/Abonnement dient vooraf ineens te worden betaald.
 3. Be Fit Breda heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

 1. Iedere deelnemer dient zich voorafgaand aan de training in te schrijven. Inschrijven kan tot 1 minuut voor de training (dit is echter niet wenselijk voor een trainer ivm zijn/haar voorbereidingen).
  Na inschrijven kunt u, indien gewenst, ook uitschrijven. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd. Uitschrijven kan tot 120 minuten voorafgaande aan de training. Eventuele strippen worden na deze tijd niet gecrediteerd. Indien u niet op een training verschijnt waarvoor u wel stond ingeschreven ontvangt u een waarschuwing. Bij een 2e keer zal u voor 2 weken worden uitgesloten van de Bootcamp. Onverlet deze uitsluiting kunnen eventuele gemaakte trainerskosten op u verhaald worden.
 2. Be Fit Breda is gerechtigd de trainingsdagen en de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste wijzigingen en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Be Fit Breda.
 3. Be Fit Breda heeft tot 60 minuten voorafgaande aan de training het recht om de training te annuleren indien er geen drie (3) deelnemers staan ingeschreven. Deelnemers die staan ingeschreven ontvangen automatisch een bericht van annulering. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
 4. Buitengewone omstandigheden leveren voor Be Fit Breda altijd overmacht op en ontheffen Be Fit Breda van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Be Fit Breda ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 5. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Be Fit Breda is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
 6. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Be Fit Breda van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.
 2. Be Fit Breda, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Be Fit Breda, haar medewerkers en trainers, is Be Fit Breda niet aansprakelijk.
 4. Be Fit Breda is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 5. Be Fit Breda is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 6. Be Fit Breda behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.
 7. Be Fit Breda is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.
 8. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

7. WEBSITE, DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. Be Fit Breda respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld conform de geldende wetgeving.
 2. Be Fit Breda gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Be Fit Breda deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
 3. Be Fit Breda zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De werknemers van Be Fit Breda en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.befitbreda.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel Be Fit Breda de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Be Fit Breda niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Be Fit Breda sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.befitbreda.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Be Fit Breda gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Be Fit Breda aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website www.befitbreda.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Be Fit Breda.
 9. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

 

8. KLACHTEN

 1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Be Fit Breda zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Be Fit Breda te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Be Fit Breda onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Be Fit Breda beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Be Fit Breda verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 9 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

 

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Be Fit Breda.
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Breda.

 


v1.1 – 02-10-2018